Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury z siedzibą w Strzelnie, ul. Gimnazjalna 26, 88-320 Strzelno, reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury pana Pawła Gębalę. Dane kontaktowe: tel.: (52) 318 92 18, e-mail: kultura@dkstrzelno.pl.

 2.  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobów i celów przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych panem Jakubem Waszak. Dane kontaktowe: tel.: (52) 318 22 29, e-mail: j.waszak@strzelno.pl.

 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

  • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
  • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie;
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  • czasu obowiązywania umowy;
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 10. Podanie prze Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może skutkować nie zawarciem umowy.

 11. Pani/Pana danie nie będą podlegały profilowaniu.